ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 96

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 96 หลักสูตรวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2564 โดยการอบรมในครั้งนี้ใช้รูปแบบวิธีการอบรม ผ่านระบบ Online (ZOOM) โดยวันแรกของการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง วิถีชีวิตใหม่ของ “ครู” ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต